فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

40 - المتکبر

متکبر ماخوذ از کبریاء است، و حق تعالی متکبر است یعنی منزه و مبراء از صفات مخلوقین است.

41 - السید

یعنی پادشاهی است که واجب الطاعه باشد.

42 - السبوح

السبوح تنزیه حق است از هر چیزی که سزاوار نیست او را توصیف نمود به آن، و سبوح و قدوس هر دو به یک معنی می باشند.