فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

39 - الجبار

برای الجبار سه معنی گفته شده، اول قاهر، یعنی برای حقتعالی بزرگی و عظمت و جبروتست، دوم عالی، یعنی فوق مخلوقات است، سوم جبران و تلافی کننده. پس خدا کس است که جبران و تلافی می نماید فقر و حاجت خلق را.

40 - المتکبر

متکبر ماخوذ از کبریاء است، و حق تعالی متکبر است یعنی منزه و مبراء از صفات مخلوقین است.

41 - السید

یعنی پادشاهی است که واجب الطاعه باشد.