فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

37 - المهیمن

یعنی خداوند شاهد است بر خلق و بر افعال و اقوال و کردار آن ها.

38 - العزیز

به معنای قوت و غلبه و شدت است، و آن غالبی است که چیزی او را مغلوب و عاجز نمی کند، و عزیز به معنای پادشاه هم آمده است.

39 - الجبار

برای الجبار سه معنی گفته شده، اول قاهر، یعنی برای حقتعالی بزرگی و عظمت و جبروتست، دوم عالی، یعنی فوق مخلوقات است، سوم جبران و تلافی کننده. پس خدا کس است که جبران و تلافی می نماید فقر و حاجت خلق را.