فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

36 - المومن

یعنی مصدق و تصدیق کننده عبد را مومن گویند.

37 - المهیمن

یعنی خداوند شاهد است بر خلق و بر افعال و اقوال و کردار آن ها.

38 - العزیز

به معنای قوت و غلبه و شدت است، و آن غالبی است که چیزی او را مغلوب و عاجز نمی کند، و عزیز به معنای پادشاه هم آمده است.