فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

35 - السلام

یعنی حقتعالی سالم از هر عیب و نقصی است و زوال و انتقال و فنا و موت در ساحت قدس او راه ندارد.

36 - المومن

یعنی مصدق و تصدیق کننده عبد را مومن گویند.

37 - المهیمن

یعنی خداوند شاهد است بر خلق و بر افعال و اقوال و کردار آن ها.