فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

34 - الرائی

یعنی عالم به مبصرات و بیننده دیدنیها و خدای عز و جل بذات خود بینا و شنوا است، نه بجارحه چشم و گوش.

35 - السلام

یعنی حقتعالی سالم از هر عیب و نقصی است و زوال و انتقال و فنا و موت در ساحت قدس او راه ندارد.

36 - المومن

یعنی مصدق و تصدیق کننده عبد را مومن گویند.