فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

32 - الرازق

یعنی خداوند روزی دهنده تمام موجودات می باشد و همگی بر سر خوان احسانش روزی می خورند.

33 - الرقیب

یعنی صاحب اختیار و حافظ، آن چنان که چیزی از او غائب و مخفی نمی گردد.

34 - الرائی

یعنی عالم به مبصرات و بیننده دیدنیها و خدای عز و جل بذات خود بینا و شنوا است، نه بجارحه چشم و گوش.