فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

31 - الذاری

یعنی خالق

32 - الرازق

یعنی خداوند روزی دهنده تمام موجودات می باشد و همگی بر سر خوان احسانش روزی می خورند.

33 - الرقیب

یعنی صاحب اختیار و حافظ، آن چنان که چیزی از او غائب و مخفی نمی گردد.