فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

30 - الرحیم

یعنی رحم کننده به مومنین، و رحمتی که از رحیم استفاده می شود مخصوص به مومن است.

31 - الذاری

یعنی خالق

32 - الرازق

یعنی خداوند روزی دهنده تمام موجودات می باشد و همگی بر سر خوان احسانش روزی می خورند.