فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

28 - الرب

رب به معنای مالک و تربیت کننده است.

29 - الرحمن

یعنی صاحب رحمت واسعه، و رحمت او همه چیز را فرا گرفته، و به همین رحمت واسعه الهی است که به هر جنبنده ای روزی می دهد.

30 - الرحیم

یعنی رحم کننده به مومنین، و رحمتی که از رحیم استفاده می شود مخصوص به مومن است.