فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

27 - الحفی

برای الحفی دو معنی گفته شده، یکی عالم و دیگر لطیف، یعنی عالم است به تمام امور و محیط است به تمام موجودات، لطیف است به نیکوئی و لطف و مهربانی.

28 - الرب

رب به معنای مالک و تربیت کننده است.

29 - الرحمن

یعنی صاحب رحمت واسعه، و رحمت او همه چیز را فرا گرفته، و به همین رحمت واسعه الهی است که به هر جنبنده ای روزی می دهد.