فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

25 - الحسیب

برای الحسیب سه معنی گفته شده، اول کفایت کننده، دوم محاسب یعنی حساب کننده، سوم محصی و عالم، یعنی چیزی بر او مخفی و پوشیده نیست.

26 - الحمید

یعنی المحمود، و حمد نقیض ذم است، و سزاوار این است که عبد در همه حال شدت، راحتی، فقر، غنا، صحت و مرض مشغول حمد و ثناء پروردگار باشد زیرا که از مستحق ستایش است.

27 - الحفی

برای الحفی دو معنی گفته شده، یکی عالم و دیگر لطیف، یعنی عالم است به تمام امور و محیط است به تمام موجودات، لطیف است به نیکوئی و لطف و مهربانی.