فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

24 - الحق

یعنی ثابت و دائم به ذات خود و حق در مقابل باطل، چون وجود در مقابل عدم است.

25 - الحسیب

برای الحسیب سه معنی گفته شده، اول کفایت کننده، دوم محاسب یعنی حساب کننده، سوم محصی و عالم، یعنی چیزی بر او مخفی و پوشیده نیست.

26 - الحمید

یعنی المحمود، و حمد نقیض ذم است، و سزاوار این است که عبد در همه حال شدت، راحتی، فقر، غنا، صحت و مرض مشغول حمد و ثناء پروردگار باشد زیرا که از مستحق ستایش است.