فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

23 - الحفیظ

اشاره به کمال حفظ الهی جل شانه می باشد، پس خداوند نگهدارنده هر چیزی است که در آسمان و زمین است، و حافظ و نگهبان تمام موجودات می باشد و بلا را از آن ها می گرداند.

24 - الحق

یعنی ثابت و دائم به ذات خود و حق در مقابل باطل، چون وجود در مقابل عدم است.

25 - الحسیب

برای الحسیب سه معنی گفته شده، اول کفایت کننده، دوم محاسب یعنی حساب کننده، سوم محصی و عالم، یعنی چیزی بر او مخفی و پوشیده نیست.