فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

22 - الحلیم

یعنی صاحب حلم، و حق تعالی را حلیم گویند که هر چیزی را در وقت خود انجام می دهد، و در عقاب عاصی و در انتقام مظلوم با آن که دارای قدرت تامه است عجله نمی کند.

23 - الحفیظ

اشاره به کمال حفظ الهی جل شانه می باشد، پس خداوند نگهدارنده هر چیزی است که در آسمان و زمین است، و حافظ و نگهبان تمام موجودات می باشد و بلا را از آن ها می گرداند.

24 - الحق

یعنی ثابت و دائم به ذات خود و حق در مقابل باطل، چون وجود در مقابل عدم است.