فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

21 - العلیم

العلیم مبالغه در علم و اشاره به سعه علم حق عز و جل، و احاطه علمیه او به تمام ممکنات قبل از وجود آن ها و هنگام وجود آن ها می باشد، و این که به هیچ نحو تغییر و تبدلی در علم ازلی او راه ندارد، و ظاهر و باطن نزد او مساویست.

22 - الحلیم

یعنی صاحب حلم، و حق تعالی را حلیم گویند که هر چیزی را در وقت خود انجام می دهد، و در عقاب عاصی و در انتقام مظلوم با آن که دارای قدرت تامه است عجله نمی کند.

23 - الحفیظ

اشاره به کمال حفظ الهی جل شانه می باشد، پس خداوند نگهدارنده هر چیزی است که در آسمان و زمین است، و حافظ و نگهبان تمام موجودات می باشد و بلا را از آن ها می گرداند.