فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

20 - الحکیم

برای این اسم مبارک دو معنی گفته شده، یکی آن که الحکیم یعنی العالم زیرا که حکمت در لغت به معنای علم است و بنابراین معنی الحکیم از صفات ذات می باشد. و دیگر آن که الحکیم به معنای اتقان در فعل و عملست.
حقتعالی حکیم است یعنی افعال او متقن و محکم و مشتمل بر مصالح بسیار، و هر چیزی را به جای خود قرار داده، و بنابراین معنی الحکیم از صفات افعال می باشد،نه از صفات ذات، یعنی افعال او محکم و از روی حسن تدبیر به عمل آمده.

21 - العلیم

العلیم مبالغه در علم و اشاره به سعه علم حق عز و جل، و احاطه علمیه او به تمام ممکنات قبل از وجود آن ها و هنگام وجود آن ها می باشد، و این که به هیچ نحو تغییر و تبدلی در علم ازلی او راه ندارد، و ظاهر و باطن نزد او مساویست.

22 - الحلیم

یعنی صاحب حلم، و حق تعالی را حلیم گویند که هر چیزی را در وقت خود انجام می دهد، و در عقاب عاصی و در انتقام مظلوم با آن که دارای قدرت تامه است عجله نمی کند.