فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

18 - الباطن

یعنی باطن است به حقیقت، و باطن هر چیزیست. یعنی عالم و دانای به هر موجودی می باشد.

19 - الحی

یعنی همیشه بذات خود زنده و پاینده است، و موصوف می باشد به حیات و علم و قدرت و ادراک.

20 - الحکیم

برای این اسم مبارک دو معنی گفته شده، یکی آن که الحکیم یعنی العالم زیرا که حکمت در لغت به معنای علم است و بنابراین معنی الحکیم از صفات ذات می باشد. و دیگر آن که الحکیم به معنای اتقان در فعل و عملست.
حقتعالی حکیم است یعنی افعال او متقن و محکم و مشتمل بر مصالح بسیار، و هر چیزی را به جای خود قرار داده، و بنابراین معنی الحکیم از صفات افعال می باشد،نه از صفات ذات، یعنی افعال او محکم و از روی حسن تدبیر به عمل آمده.