فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

17 - الظاهر

اگر ماخوذ از ظهور ضد خفاء باشد، یعنی ظاهر به آثار قدرت و هویدا است به شواهد حکمت، و پیدا است به دلائل و براهین.

18 - الباطن

یعنی باطن است به حقیقت، و باطن هر چیزیست. یعنی عالم و دانای به هر موجودی می باشد.

19 - الحی

یعنی همیشه بذات خود زنده و پاینده است، و موصوف می باشد به حیات و علم و قدرت و ادراک.