فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

15 - الباری

خالق خلائق و موجود تمام مخلوقات، و بعضی گفته اند، الباری ماخوذ است از برأ، که به معنای خاکست.یعنی خلق نموده آن را از خاک.

16 - الاکرام

یعنی ارجمند و گرامی، به معنی کریم هم آمده.

17 - الظاهر

اگر ماخوذ از ظهور ضد خفاء باشد، یعنی ظاهر به آثار قدرت و هویدا است به شواهد حکمت، و پیدا است به دلائل و براهین.