فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

14 - البدیع

ابداع یعنی ایجاد نمودن شی ء، ابتدائا بدون آن که مسبوق باشد بماده و مدت، و یا مسبوق باشد به عدم زمانی.

15 - الباری

خالق خلائق و موجود تمام مخلوقات، و بعضی گفته اند، الباری ماخوذ است از برأ، که به معنای خاکست.یعنی خلق نموده آن را از خاک.

16 - الاکرام

یعنی ارجمند و گرامی، به معنی کریم هم آمده.