فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

13 - الباقی

یعنی همیشه باقی است، و منزه و مبراء از عوارض ممکنات است.

14 - البدیع

ابداع یعنی ایجاد نمودن شی ء، ابتدائا بدون آن که مسبوق باشد بماده و مدت، و یا مسبوق باشد به عدم زمانی.

15 - الباری

خالق خلائق و موجود تمام مخلوقات، و بعضی گفته اند، الباری ماخوذ است از برأ، که به معنای خاکست.یعنی خلق نموده آن را از خاک.