فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

10 - القاهر

یعنی غالب بر هر چیزیست و تمام موجودات ذلیل و منقاد او می باشند.

11 - العلی، 12 - الاعلی

العلی یعنی عالی و فوق عالی است، زیرا که العلی دلالت بر علو و رفعت مقام دارد، و الاعلی دلالت بر فوق علو و رفعت می کند.

13 - الباقی

یعنی همیشه باقی است، و منزه و مبراء از عوارض ممکنات است.