فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

8 - البصیر

یعنی بینا است، و بذات خود تمام دیدنیها از آن چه ظاهر و آن چه مخفی است ادارک می نماید.

9- القدیر

به معنای توانائی و قدرت داشتن بر ایجاد شی ء.

10 - القاهر

یعنی غالب بر هر چیزیست و تمام موجودات ذلیل و منقاد او می باشند.