فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

7 - السمیع

به معنای بسیار شنونده است، یعنی بالذات خود تمام اقسام شنیدنیها را درک می نماید.

8 - البصیر

یعنی بینا است، و بذات خود تمام دیدنیها از آن چه ظاهر و آن چه مخفی است ادارک می نماید.

9- القدیر

به معنای توانائی و قدرت داشتن بر ایجاد شی ء.