فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

5 - الاول، 6 - والاخر

الاول یعنی آن کسی که از برای وجود او ابتدائی نیست و قبل از او چیزی نیست.
و الاخر یعنی آن کسی که از برای وجود او انتهائی نیست و همیشه باقیست.

7 - السمیع

به معنای بسیار شنونده است، یعنی بالذات خود تمام اقسام شنیدنیها را درک می نماید.

8 - البصیر

یعنی بینا است، و بذات خود تمام دیدنیها از آن چه ظاهر و آن چه مخفی است ادارک می نماید.