فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

4 - الصمد

قائم به نفس و غنی از غیر می باشد.

5 - الاول، 6 - والاخر

الاول یعنی آن کسی که از برای وجود او ابتدائی نیست و قبل از او چیزی نیست.
و الاخر یعنی آن کسی که از برای وجود او انتهائی نیست و همیشه باقیست.

7 - السمیع

به معنای بسیار شنونده است، یعنی بالذات خود تمام اقسام شنیدنیها را درک می نماید.