فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

2 - الواحد، 3 - الاحد

احد به معنای نفی اجزاء و اعضاء، و واحد به معنای نفی شریک و نظیر و مثل و مانند.

4 - الصمد

قائم به نفس و غنی از غیر می باشد.

5 - الاول، 6 - والاخر

الاول یعنی آن کسی که از برای وجود او ابتدائی نیست و قبل از او چیزی نیست.
و الاخر یعنی آن کسی که از برای وجود او انتهائی نیست و همیشه باقیست.