فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ترجمه اسماء الحسنی

1 - الله

مشتق است از اله و له، یعنی الهیت بدون معبودیت تحقق نپذیرد.

2 - الواحد، 3 - الاحد

احد به معنای نفی اجزاء و اعضاء، و واحد به معنای نفی شریک و نظیر و مثل و مانند.