فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم بیست و هشتم

نود و دو مرتبه بگو: اللهم انی اسئلک بحق محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد ان تنجینی من هذا الغم به جهت هم و غم و امر مهم. (534)

فصل ششم: شفا و درمان با نامهای خدا

بخش اول اسماء الحسنی و بیان مختصری از معانی آن ها

شیخ صدوق قدس سره در کتاب توحید از حضرت صادق علیه السلام و آن حضرت از پدران خود چنین روایت می نمایند، که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند: به درستی که از برای خدای تبارک و تعالی نود و نه اسم است، و کسی که احصاء (535) کند آن ها را داخل بهشت می گردد(536)
معنای احصاء نه فقط تعداد و به شماره نمودن اسماء الهی است بلکه احصاء، احاطه و اطلاع بر معنای اسماء حقتعالی است. نخستین چیزی که ما را به جاده هدایت رهبری می نماید، و درب معرفت و شناسائی خدا را بر روی ما می گشاید، و صفات او را به ما نشان میدهد همان اسماء الحسنی ای است که خداوند درسوره اعراف به آن اشاره فرموده اند: و لله الاسماء الحسین فادعوه بها) (خدا را نامهای نیکوست بدانها خدا را بخوانید) و اگر همان طوری که امر فرموده او را بهمین اسماء الحسنی بخوانیم، و در اوقات شبانه روزی روی توجه و نیازمندی به در خانه فیض و احسانش بنمائیم البته به کرمش ما راقبول می فرماید و در جایگاه قرب خود منزل می دهد و در آخرت در آن ضیافت خانه بهشتی، و محل کرامت ما را گرامی می دارد. (537)