فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم بیست و ششم

چون خلق نماز جمعه را خواندند، بعد از آنی که غسل جمعه را کرده باشی یا لباس طیب در سجده به هر نیت دویست مرتبه بگو: یا الله المحمود فی کل فعاله با خشوع، البته مراد حاصل شود انشاء الله. (532)

ختم بیست و هفتم

دو ثلث از شب جمعه گذشته، پانزده مرتبه سوره قدر را بخواند از برای هر حاجتی. (533)

ختم بیست و هشتم

نود و دو مرتبه بگو: اللهم انی اسئلک بحق محمد صلی الله علیه و آله و آل محمد ان تنجینی من هذا الغم به جهت هم و غم و امر مهم. (534)