فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم بیست و چهارم

ختم زیارت عاشورا است روز شنبه شروع کند تا یک هفته هر روز یک مرتبه بخواند و تا چهل روز نیز مشهور است. (530) (بسیار مجربست)

ختم بیست و پنجم

اگر خواهند از امر پنهانی آگاهی حاصل شود دو رکعت نماز بخواند و در سجده آخر صد و پنجاه مرتبه بگوید: یا فتاح آن امر ظاهر شود. (531)

ختم بیست و ششم

چون خلق نماز جمعه را خواندند، بعد از آنی که غسل جمعه را کرده باشی یا لباس طیب در سجده به هر نیت دویست مرتبه بگو: یا الله المحمود فی کل فعاله با خشوع، البته مراد حاصل شود انشاء الله. (532)