فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم بیست و دوم

روز چهارشنبه هفتاد بار این ذکر را بخواند، بر اهالی علم و قلم فائق آید و غنی و مکرم گردد: هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم. (528)

ختم بیست و سوم

روز پنج شنبه از برای مال و ثروت دو رکعت نماز و بعد سوره یس بخواند و این عمل را تا سه روز به عمل آورد اکمل خواهد بود. (529)

ختم بیست و چهارم

ختم زیارت عاشورا است روز شنبه شروع کند تا یک هفته هر روز یک مرتبه بخواند و تا چهل روز نیز مشهور است. (530) (بسیار مجربست)