فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم بیست و یکم

از جمله مجربات صاحب کتاب آن است که به جهت وسعت، خواندن سوره انا انزلناه است بعد از نماز صبح ده مرتبه، تخلف ندارد. صاحب کتاب گوید در نسخه ای به نظر حقیر رسید که تا چهل شب سوره واللیل را هر شب یک مرتبه بخواند، روز چهلم چهل هزاردرهم خداوند عالم به او کرامت فرماید. (527)

ختم بیست و دوم

روز چهارشنبه هفتاد بار این ذکر را بخواند، بر اهالی علم و قلم فائق آید و غنی و مکرم گردد: هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم. (528)

ختم بیست و سوم

روز پنج شنبه از برای مال و ثروت دو رکعت نماز و بعد سوره یس بخواند و این عمل را تا سه روز به عمل آورد اکمل خواهد بود. (529)