فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم نوزدهم

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس هفتاد بار این را بخواند، من برای او در دنیا آخرت ضامنم و این که خدا را با بشارت وقت مردن ملاقات کند و برای او بهر کلمه ای یک خانه در بهشت باشد یا اسمع السامعین و یا ابصر المبصرین و یا اسرع الحاسبین و یا احکم الحاکمین. (525)

ختم بیستم

از برای توسعه رزق در امر معاش و غنی و توانگری درسحرگاه یعنی نزدیک صبح دو رکعت نماز کند در رکعت اولی بعد از حمد هفده مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم بعد از حمد هفده مرتبه قل هو الله احد و در رکوع هر یک از این دو رکعت هفده مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده و در هر یک از سجدتین دو رکعت هفده مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده بگوید و بعد از فراغ از نمام هفده مرتبه آیة الکرسی بخواند، که مجرب است و گفته اند که این عمل از کنوز خفیه (گنجای پنهان) است، به دست نااهل نباید داد و خواندن سوره طه نزد طلوع فجر اقل اثر او آن است که روزی تازه به او می رسد و نرمی دلها از برای او حاصل می شود. (526)

ختم بیست و یکم

از جمله مجربات صاحب کتاب آن است که به جهت وسعت، خواندن سوره انا انزلناه است بعد از نماز صبح ده مرتبه، تخلف ندارد. صاحب کتاب گوید در نسخه ای به نظر حقیر رسید که تا چهل شب سوره واللیل را هر شب یک مرتبه بخواند، روز چهلم چهل هزاردرهم خداوند عالم به او کرامت فرماید. (527)