فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم هیجدهم

هر روز سوره مبارکه و الذاریات و طلاق و مزمل و الم نشرح را به جهت امر معیشت و وسعت از مجربات یقینیه صاحب کتاب است. از حضرت صادق علیه السلام مروی است که الم نشرح را در وقت بیع و شراء (خرید و فروش) سه مرتبه بخواند، البته از آن بیع و شراء نفع به او خواهد رسید و اگر بنویسند و بشویند و بزنی بدهند تا بخورد وضع حمل بر او آسان گردد، و سه بار بر درد دل بخوانند شفا یابد و به جهت آسانی کارها تا یک هفته بعد از نماز بخوانند که مجرب است. سوره منافقون را به جهت هر حاجتی به خصوص درد چشم و فرج موجب قضا و شفاء است و مجرب است. (524)

ختم نوزدهم

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس هفتاد بار این را بخواند، من برای او در دنیا آخرت ضامنم و این که خدا را با بشارت وقت مردن ملاقات کند و برای او بهر کلمه ای یک خانه در بهشت باشد یا اسمع السامعین و یا ابصر المبصرین و یا اسرع الحاسبین و یا احکم الحاکمین. (525)

ختم بیستم

از برای توسعه رزق در امر معاش و غنی و توانگری درسحرگاه یعنی نزدیک صبح دو رکعت نماز کند در رکعت اولی بعد از حمد هفده مرتبه سوره قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم بعد از حمد هفده مرتبه قل هو الله احد و در رکوع هر یک از این دو رکعت هفده مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده و در هر یک از سجدتین دو رکعت هفده مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده بگوید و بعد از فراغ از نمام هفده مرتبه آیة الکرسی بخواند، که مجرب است و گفته اند که این عمل از کنوز خفیه (گنجای پنهان) است، به دست نااهل نباید داد و خواندن سوره طه نزد طلوع فجر اقل اثر او آن است که روزی تازه به او می رسد و نرمی دلها از برای او حاصل می شود. (526)