فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم شانزدهم

خواندن العلی به نداء یا غیر یاء نداء صد و ده مرتبه هر روز به جهت غنی و درجه بلند یافتن. (522)

ختم هفدهم

صاحب کتاب گفته مجرب است مجرب است مجرب است که هیچ شکی و ریبی در آن نیست هزار باربگوید و در وسط حرف نزند حسبی الله و نعم الوکیل و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. (523)

ختم هیجدهم

هر روز سوره مبارکه و الذاریات و طلاق و مزمل و الم نشرح را به جهت امر معیشت و وسعت از مجربات یقینیه صاحب کتاب است. از حضرت صادق علیه السلام مروی است که الم نشرح را در وقت بیع و شراء (خرید و فروش) سه مرتبه بخواند، البته از آن بیع و شراء نفع به او خواهد رسید و اگر بنویسند و بشویند و بزنی بدهند تا بخورد وضع حمل بر او آسان گردد، و سه بار بر درد دل بخوانند شفا یابد و به جهت آسانی کارها تا یک هفته بعد از نماز بخوانند که مجرب است. سوره منافقون را به جهت هر حاجتی به خصوص درد چشم و فرج موجب قضا و شفاء است و مجرب است. (524)