فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم چهاردهم

به جهت عزت و وسعت و محبت هفتاد بار حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم قرائت شود.(520)

ختم پانزدهم

هر روز هفتاد بار خواندن ناد علی علیه السلام است به جهت حاجت و ضیق معاش و غیرذالک و ادعای تجربه شده است که در خواب، یکی ازائمه علیهم السلام بر آن شخص مجرب ظاهر می شوند و مطلب آن را بر او بیان می فرمودند و ایضا صد و ده مرتبه دریک وقت نیزوارد شده است و صورتشان در بعضی از اقسام این است ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لک فی النوائب کل هم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی علیه السلام بعد از اتمام سه مرتبه بگوید یا ابا الغوث اغثنی ادرکنی یا علی ادرکنی اگرسه روز این ختم خوانده شود مقصود حاصل گردد انشاء الله. (521)

ختم شانزدهم

خواندن العلی به نداء یا غیر یاء نداء صد و ده مرتبه هر روز به جهت غنی و درجه بلند یافتن. (522)