فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم دهم

هر که به ورطه ای افتد که تدبیری از خلاص آن نباشد آن دعا را مکرر بخواند و اگر در یک مجلس رو به قبله و با وضو صد و بیست و نه مرتبه بخواند اصوب است و به تجربه رسیده است:
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی. (516)

ختم یازدهم

از برای حاجت، خواندن لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین است در حال سجده چهل مرتبه .(517)

ختم دوازدهم

به جهت دفع دشمن از روز پنج شنبه تا یک هفته هر روز صد و چهل و شش مرتبه بگوید حسبی الله که البته امر آن دشمن کفایت می شود. (518)