فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم پنجم

ازامام صادق علیه السلام نقل شده است که: هرکس سوره حشر را جهت برآورده شدن حوائج و مهمات بزرگ و عظیم چهل روز، روزی یک بار بخواند، حاجت او برآورده می شود و اگر یک روز فوت شود، باید از سر گیرد ؛ و نوشته اند که هر کس تا چهل روز مداومت کند مستجاب الدعوة گردد.(511)

ختم ششم

از برای قضاء حوائج این دعا را هفتاد مرتبه با اعتقاد صادق بخوانید شیخ بهائی قدس سره می فرماید که اگر حاجت او روا نشد در قیامت با من مخاصمه کند و فرموده اگر که به نیت شفای بیمار هفتاد بار بخواند در حال سجده از جمله مجربات است مگر آن که اجل مریض حتمی باشد. دعا این است:
لا اله الا الله بعزتک و قدرتک لا اله الا الله بحق حقک و حرمتک لا اله الا الله فرج برحمتک (512)

ختم هفتم