فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم سوم

روز چهارشنبه بعد از دورکعت نماز حاجت به نیت بی نیازی و غنی و عزت، چهل مرتبه سوره مبارکه کوثر را بخواند، مال بسیار روزی او شود، انشاء الله. (509)

ختم چهارم

برای وسعت روزی در سه شب هر شب چهل مرتبه سوره مبارک قدر را قرائت کنید. (510)

ختم پنجم

ازامام صادق علیه السلام نقل شده است که: هرکس سوره حشر را جهت برآورده شدن حوائج و مهمات بزرگ و عظیم چهل روز، روزی یک بار بخواند، حاجت او برآورده می شود و اگر یک روز فوت شود، باید از سر گیرد ؛ و نوشته اند که هر کس تا چهل روز مداومت کند مستجاب الدعوة گردد.(511)