فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ختم دوم: ختم سوره حمد

هر که بین نماز صبح و نافله اش سوره حمد را 41 مرتبه چهل روز بدون فاصله بخواند، خداوند حاجت او را برآورده می کند هرچه که باشد (البته حاجت شرعی) حتی اگر بنیت اولاد باشد خدا اولاد روزی او می کند. (508)

ختم سوم

روز چهارشنبه بعد از دورکعت نماز حاجت به نیت بی نیازی و غنی و عزت، چهل مرتبه سوره مبارکه کوثر را بخواند، مال بسیار روزی او شود، انشاء الله. (509)

ختم چهارم

برای وسعت روزی در سه شب هر شب چهل مرتبه سوره مبارک قدر را قرائت کنید. (510)