فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

صلوات بر محمد و آل محمد هنگام یاد کردن خدا

عبدالله بن عبدالله دهقان گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام شرفیاب شدم، پس آن حضرت به من فرمود: معنای گفتار خداوندچیست؟ (که فرماید:) و یاد کرد نام پروردگارش را پس صلوات به جا آورد (سوره اعلی آیه 15)؟ من عرض کردم: یعنی هر زمان نام پروردگارش را به یاد آورد برخاست پس نماز خواند (و صلوة به معنای نماز است) فرمود: (اگر این طور باشد) پس خدا به حقیقت تکلیفی نابجا و بیرون از طاقت و توانائی کرده است؟ عرض کردم: قربانت پس معنای آن چگونه است؟ فرمود: هرگاه نام پروردگارش را یاد کند بر محمد و آل او صلوات فرستد. (499)

مجازات نفرستادن صلوات بر محمد و آل محمد

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از شماها نماز بخواند و در نماز خود نام پیغمبر صلی الله علیه و اله و (آل او) را نبرد، با این نماز به جز راه بهشت می رود (یعنی این نماز او را به بهشت نخواهد برد) و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که من نزد او نامم برده شود و بر من صلوات نفرستد به دوزخ رود، پس خدایش (از رحمت خود) دور کند. و فرمود: و هر کس که من نزدش نام برده شوم و صلوات (فرستادن) را بر من فراموش کند از راه بهشت به خطا رفته است. (500)

درخواست نجات از آتش و آمرزش گناهان از خدا به حق حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او علیهم السلام

امام باقر علیه السلام فرمودند: همانا بنده ای هفتاد پاییز در آتش می ماند، که هر پاییزی هفتاد سال است، آن گاه از خدا می خواهد که بحق محمد و اهل بیتش به او رحم کند. خدای عزو جل نیز به جبرئیل وحی کند که فرود آی و بنده ام را از آتش خارج کن. جبرئیل عرض می کند چگونه در آتش فرود آیم؟ خداوند می فرمایند، به آتش دستور داده ام که برای تو سرد شود و ضرری به تو نرساند. عرض می کند: پروردگارا! جایش را نشانم بده. می فرماید در چاهی در سجیل است. آن گاه جبرئیل در جای او فرود آمده و او را از آتش بیرون می کشد. خداوند عزو جل ازاو می پرسد چند سال در آتش بودی؟ عرض می کند: نمی دانم، خداوند می فرماید: هان به عزتم سوگند اگر این چنین از من درخواست نمی کردی، همچنان تو را با خواری در آتش نگاه می داشتم. ولی بر خودم لازم نموده ام که هیچ بنده ای از من به حق محمد و اهل بیت او درخواست آمرزش نکند مگر این که گناهانی را که مربوط به من و اوست ببخشم. و امروز نیز محققا گناهان تو را بخشیدم. (501)