فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در خانه خدا

عبدالسلام بن نعیم گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من وارد خانه خدا شدم و هیچ دعائی به خاطر نداشتم جز صلوات بر محمد و آل محمد، فرمود: آگاه باش که هیچ کس مانند تو (در فضیلت و ثواب) از آن جا بیرون نیامده است. (498)

صلوات بر محمد و آل محمد هنگام یاد کردن خدا

عبدالله بن عبدالله دهقان گوید: خدمت حضرت رضا علیه السلام شرفیاب شدم، پس آن حضرت به من فرمود: معنای گفتار خداوندچیست؟ (که فرماید:) و یاد کرد نام پروردگارش را پس صلوات به جا آورد (سوره اعلی آیه 15)؟ من عرض کردم: یعنی هر زمان نام پروردگارش را به یاد آورد برخاست پس نماز خواند (و صلوة به معنای نماز است) فرمود: (اگر این طور باشد) پس خدا به حقیقت تکلیفی نابجا و بیرون از طاقت و توانائی کرده است؟ عرض کردم: قربانت پس معنای آن چگونه است؟ فرمود: هرگاه نام پروردگارش را یاد کند بر محمد و آل او صلوات فرستد. (499)

مجازات نفرستادن صلوات بر محمد و آل محمد

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر گاه یکی از شماها نماز بخواند و در نماز خود نام پیغمبر صلی الله علیه و اله و (آل او) را نبرد، با این نماز به جز راه بهشت می رود (یعنی این نماز او را به بهشت نخواهد برد) و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس که من نزد او نامم برده شود و بر من صلوات نفرستد به دوزخ رود، پس خدایش (از رحمت خود) دور کند. و فرمود: و هر کس که من نزدش نام برده شوم و صلوات (فرستادن) را بر من فراموش کند از راه بهشت به خطا رفته است. (500)