فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

ثواب کسی که از ده تا صد مرتبه صلوات بفرستد

اسحاق بن فروخ گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای اسحاق بن فروخ هر که ده بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، خداوند و فرشتگان او صد بار بر او صلوات فرستند، و هر که صد بار بر محمد و آل محمد صلوات فرستد خداوند و فرشتگانش هزار بار بر او صلوات فرستند. (صلوات از خدا آمرزش و رحمت است و صلوات فرشتگان درخواست فروفرستادن رحمت می باشد). (495)

ثواب صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله

محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر و صادق علیه السلام حدیث کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: در روز قیامت من در کنار ترازوی اعمال هستم. کسی که گناهانش سنگینتر از کارهای نیکش باشد، صلواتهایی که بر من فرستاده است می آورم تا کارهای نیکش را سنگینتر نمایم. (496)

فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد در اول و آخر هر دعا

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که به درگاه خدای عز و جل حاجتی دارد باید به صلوات بر محمد و آلش شروع کند، و سپس حاجت خود را بخواهد، و در آخر هم به صلوات بر محمد و آل محمد پایان دهد، زیرا که خدای عز و جل کریم تر از آن است که دو طرف (دعا) را بپذیرد، و وسط (دعا) را واگذارد (و به اجابت نرساند) زیرا صلوات بر محمد و آل محمد محجوب نیست (و بدون برخورد به حجابی بالا رود). (497)