فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

صلوات بر محمد و آل محمد از بین برنده نفاق

حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: آوازهای خود را به صلوات بر من بلند کنید، زیرا که آن نفاق را برطرف سازد. (494)

ثواب کسی که از ده تا صد مرتبه صلوات بفرستد

اسحاق بن فروخ گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای اسحاق بن فروخ هر که ده بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، خداوند و فرشتگان او صد بار بر او صلوات فرستند، و هر که صد بار بر محمد و آل محمد صلوات فرستد خداوند و فرشتگانش هزار بار بر او صلوات فرستند. (صلوات از خدا آمرزش و رحمت است و صلوات فرشتگان درخواست فروفرستادن رحمت می باشد). (495)

ثواب صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله

محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر و صادق علیه السلام حدیث کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: در روز قیامت من در کنار ترازوی اعمال هستم. کسی که گناهانش سنگینتر از کارهای نیکش باشد، صلواتهایی که بر من فرستاده است می آورم تا کارهای نیکش را سنگینتر نمایم. (496)