فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

خدا و فرشتگان بر صلوات فرست صلوات می فرستد

حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که بر من صلوات فرستد خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستند، هر که خواهد کم فرستد و هر که خواهد بیش. (493)

صلوات بر محمد و آل محمد از بین برنده نفاق

حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: آوازهای خود را به صلوات بر من بلند کنید، زیرا که آن نفاق را برطرف سازد. (494)

ثواب کسی که از ده تا صد مرتبه صلوات بفرستد

اسحاق بن فروخ گوید: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای اسحاق بن فروخ هر که ده بار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، خداوند و فرشتگان او صد بار بر او صلوات فرستند، و هر که صد بار بر محمد و آل محمد صلوات فرستد خداوند و فرشتگانش هزار بار بر او صلوات فرستند. (صلوات از خدا آمرزش و رحمت است و صلوات فرشتگان درخواست فروفرستادن رحمت می باشد). (495)