فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

کفایت خرج و معونة دنیا و آخرت با ذکر صلوات

حضرت صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد عرض کرد: ای رسول خدا من یک سوم صلواتم را برای شما قرار دهم، نه بلکه نیمی از صلواتم را مخصوص شما گردانم، نه بلکه تمامی آن را از آن شما گردانم، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در این صورت خرج و معونة دنیا آخرت تو کفایت شود، در این هنگام مردی عرضه داشت: خدا تو را نیکی دهد، چگونه دعایش را به او اختصاص می دهد؟ امام صادق علیه السلام فرمود: چیزی از خدا نمی خواهد، مگر این که قبل از آن بر محمد و آل محمد صلوات می فرستد. (492)

خدا و فرشتگان بر صلوات فرست صلوات می فرستد

حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که بر من صلوات فرستد خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستند، هر که خواهد کم فرستد و هر که خواهد بیش. (493)

صلوات بر محمد و آل محمد از بین برنده نفاق

حضرت صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: آوازهای خود را به صلوات بر من بلند کنید، زیرا که آن نفاق را برطرف سازد. (494)