فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

فصل چهارم: شفا و درمان با صلوات

ثواب صلوات فرستادن و سلام کردن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و دوستی او

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه وآله گناهان را از بین می برد، بهتر از نابود کردن آب آتش را. سلام کردن بر پیامبر صلی الله علیه و آله برتر از آزاد کردن چند برده است. دوست داشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله برتراز فدا کردن جانهاست. یا فرمودند: برتر از شمشیر زدن در راه خداست. (483)

ثواب یک بار بر پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات فرستادن

امام صادق علیه السلام فرمودند: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله را یاد کردند، زیاد بر او صلوات بفرستید. زیرا همانا کسی که یک بار بر پیامبر صلی الله علیه و آله صلوات بفرستد، خداوند در هزار صف از فرشتگان هزار بار بر او صلوات می فرستد و آفریده ای از آفریدگان خدا باقی نماند، مگر این که به خاطر صلوات خدا و صلوات فرشتگانش، بر او صلوات می فرستند. و جز نادان مغرور که خدا و رسول از او بیزارند، کسی از این ثواب رو نمی گرداند. (484)