فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

113 و 114 - سورة المعوذتین (470)

به سند معتبر از امام صادق علیه السلام منقول است که: سبب نزول معوذتین آن بود که حضرت رسول صلی الله علیه وآله تب به هم رسانیدند، جبرئیل این دو سوره را آورد و تعویذ آن حضرت کرد. (471)
و از حضرت امام رضا علیه السلام به سند معتبر منقول است: هر که صداعی (472) یا غیر آن عارض شود دستهای خود را بگشاید و سوره فاتحه و قل هو الله احد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخواند و دست بر روی خود بکشد، آن آزار برطرف شود. (473)
و ایضا از حضرت امام رضا علیه السلام به سند معتبر منقول است: هیچ کس نیست که از دوران کودکی بعهده گیرد که در هر شب سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس را هر کدام سه بار بخواند و سوره قل هو الله احد را صد بار و اگر نتواند پنجاه بار بخواند، جز این که خدای عز وجل از او بگرداند هر نوع دیوانگی و جن زدگی و پیش آمدهائی که کودکان دچار شوند، و نیز مرض تشنگی و فاسد شدن معده و جوشش خون را تا زمانی که بدان مداومت کند تا به پیری رسد، و اگر خود را بخواندن آن پایبند کند یا دیگری برآن وادارش کند (یعنی اگر خودش سواد ندارد یا خواندن نتواند بر او بخوانند) تا روزی که خدای عز و جل جانش را بگیرد محفوظ ماند. (474)
و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: هر که در نماز وتر معوذتین و قل هو الله احد بخواند،به او خطاب کنند که: ای بنده خدا بشارت باد تو را که خدا وتر تو را قبول کرد. (475)
و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر که بعد از نماز جمعه سوره حمد را یک مرتبه، و هر یک از موذتین و قل هو الله احد را هفت مرتبه و آیة الکرسی، و آیه سخره، (476) و آخر سوره توبه لقد جائکم رسول من انفسکم تا آخر سوره هر یک را یک مرتبه بخواند، کفاره گناهان او باشد از جمعه تا جمعه. (477)
و از معمر بن خلاد منقول است که: در خدمت حضرت امام رضا علیه السلام بودم در راه خراسان، و وکیل خرج آن حضرت بودم، مرا امر فرمود که غالیه ای (478) درست کن، چون درست کردم و در شیشه کردم، حضرت را بسیار خوش آمد، فرمود: ای معمر چشم حق است از برای رفع تاثیر چشم در کاغذی سوره حمد و قل هو الله احد و معوذتین را بنویس، و در غلاف شیشه غالیه بگذار. (479)
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود: تاثیر چشم زدن حق است، و ایمن نیستی که چشم تو در خودت یا در دیگری تاثیر کند، پس اگر از تاثیر چشم ترسی، سه مرتبه بگو: ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم و اگر یکی از شما زینتی کند خوش آیند باشد، چون از منزل خود بیرون رود قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخواند که از چشم به او ضرر نرسد.(480)
و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است: کسی که در خواب ترسد، در وقت خواب معوذتین و آیة الکرسی بخواند. (481)
قطب راوندی قدس سره روایت نموده: کسی که سوره قل یا ایها الکافرون را بخواند پس برای او شفا است از کفر و رحمت است به ثبات بر ایمان و کسی که سوره فلق را بخواند پس برای او شفا است از سحر و رحمت است به ثبات بر عافیت و کسی که سوره ناس را بخواند پس برای او شفا است از کید شیطان و رحمت است به ثبات بر الهام (آن چه خداوند بر دل افکند).(482)

فصل چهارم: شفا و درمان با صلوات

ثواب صلوات فرستادن و سلام کردن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و دوستی او

امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه وآله گناهان را از بین می برد، بهتر از نابود کردن آب آتش را. سلام کردن بر پیامبر صلی الله علیه و آله برتر از آزاد کردن چند برده است. دوست داشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله برتراز فدا کردن جانهاست. یا فرمودند: برتر از شمشیر زدن در راه خداست. (483)